ข่าวด่วน

 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของงานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ โดยสามรถติดต่อได้ที่ หมายเลข 42140
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(เลขานุการคณะทันตแพทย์) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ Download
 • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะเทคโนโลยี) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ใบสมัคร
 • แบบสำรวจความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณ Download
 • เอกสารประกอบการจัดทำประชาพิจารณ์ข้อบังคับฯ จรรยาบรรณ (ระดับคณะ/หน่วยงาน) Download
 • ประกาศ ก.บ.ม. (ครั้งที่ 2/2557) เรื่อง การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอน วิจัย และบริการวิชาการ Download
 • คู่มือการจัดสรรกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) วันที่ 17 กันยายน 2557 Powerpoint
 • การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ยุพิน เตชะมณี Powerpoint
 • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ใบสมัคร
 • แจ้งมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ใหม่) Download
 • powerpoint โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Download
 • แบบฟอร์มการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 Download
 • แบบฟอร์มส่งข้อมูลพนักงานหน่วยงานในกำกับอัตราที่มีคนครอง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 Download