ข่าวด่วน

  • ข้าราชการที่ประสงค์จะขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ. 2494 สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ สามารถยื่นแบบประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยข้าราชการยื่นเอกสารที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้รับบำนาญยื่นเอกสารได้ที่กองคลัง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประสงค์ได้ที่นี่ >> แบบ ข.1 (สำหรับข้าราชการ) แบบ บ.1 (สำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ)
  • ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเลื่อนกำหนดการจัดงานดังกล่าวเป็น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
  • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของงานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ โดยสามรถติดต่อได้ที่ หมายเลข 42140