ข่าวด่วน

  • แจ้งมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ใหม่) Download
  • powerpoint โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Download
  • แบบฟอร์มการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 Download
  • แบบฟอร์มส่งข้อมูลพนักงานหน่วยงานในกำกับอัตราที่มีคนครอง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 Download