ข่าวด่วน

  • ประกาศ ก.บ.ม. (ครั้งที่ 2/2557) เรื่อง การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอน วิจัย และบริการวิชาการ Download
  • คู่มือการจัดสรรกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) วันที่ 17 กันยายน 2557 Powerpoint
  • การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ยุพิน เตชะมณี Powerpoint
  • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ใบสมัคร
  • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ใบสมัคร
  • แจ้งมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ใหม่) Download
  • powerpoint โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Download
  • แบบฟอร์มการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 Download
  • แบบฟอร์มส่งข้อมูลพนักงานหน่วยงานในกำกับอัตราที่มีคนครอง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 Download